Orange Cow

3oz Naughty Cow
1oz Orange Liqueur

Pour Naughty Cow and Orange Liqueur over ice in a rock glass, then enjoy!

Loading...
Loading...